Arcos de la Frontera


dvu


Arcos de la Frontera, Andalucía. Photo: Kurt Hielscher, 1914-'19

Arcos de la Frontera, Andalucía, 22nd of June 2019. Photo: Casper Molenaar.
Below: stunning view from Arcos de la Frontera.

In the footsteps of  Kurt Hielscher